Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Informacje o stanie realizacji inwestycji

2016-09-28

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że w ramach finalnie procedowanego korytarza, rozpoczęto realizację prac związanych z uszczegółowieniem trasy linii. W gminach, które wyraziły zgodę na spotkania z przedstawicielami Wykonawcy odbywają się rozmowy dotyczące wyznaczenia szczegółowego przebiegu linii, uwzględniającego w maksymalny sposób uwarunkowania mające miejsce na terenie każdej z gmin.

Informacja prasowa Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

2016-08-03

Konstancin-Jeziorna, 2 sierpnia 2016 r.

PSE: Budowa linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew konieczna dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice i bezpieczeństwa energetycznego kraju

  • W 2014 r. przebieg linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew został uzgodniony społecznie i przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w trybie art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten ma moc obowiązującą;
  • Budowa linii zgodnie z Planem nie została przesądzona przez poprzedni zarząd PSE S.A. Samorząd Województwa Mazowieckiego otworzył możliwość dyskusji nad przebiegiem linii według obowiązujących dokumentów planistycznych, w wyniku czego  komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego postanowiły o powołaniu Forum Dialogu. Prace Forum, wobec decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z dnia 18 lutego 2016 r., zakończyły się fiaskiem;
  • W celu zażegnania zaistniałego konfliktu społecznego, powołany w grudniu 2015 r. nowy Zarząd PSE S.A. przeprowadził analizę wielokryterialną pięciu wariantów przebiegu linii;
  • Wynik przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wskazał na to, że trasa ta powinna być wytyczona z wykorzystaniem korytarzy transportowych DK50/A2, jednak ten przebieg trasy spotkał się z licznymi protestami społecznymi;

Spotkanie z Władzami Gminy Magnuszew

2016-07-25

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2016 r., na zaproszenie wójta Gminy Magnuszew, Pana Marka Drapały, w dniu 12 lipca br. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z Władzami Gminy Magnuszew.

Podczas spotkania rozmawiano na temat przebiegu trasy linii 400 kV relacji Kozienice - Ołtarzew przez tę gminę oraz aspektów technicznych związanych z procesem budowy i eksploatacji linii. Zaprezentowany przebieg linii nie budził większych zastrzeżeń zebranych władz samorządowych. W gminie Magnuszew będzie on pokrywał się z przebiegiem wybranego korytarza, a wszelkie odstępstwa będą ustalane indywidualnie z właścicielami nieruchomości, przez które będzie przebiegać linia 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

 ...

Publikacja podsumowania prac zespołu ekspertów ds oceny analizy wielokryterialnej

2016-07-07

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy podsumowanie opinii niezależnego zespołu ekspertów, który dokonał oceny Partycypacyjnej Analizy Wielokryterialnej dla planowanej linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew autorstwa prof. Andrzeja Kraszewskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym materiałem w formacie pdf.

Spotkanie robocze dla Gmin, które nie wzięły udziału w spotkaniu w dniu 9 czerwca br.

2016-06-17

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na prośbę przedstawicieli Gmin, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu zorganizowanym w dniu 9 czerwca br., odbędzie się spotkanie robocze w dniu 22 czerwca br. o godz. 9.00, dotyczące prezentacji dalszej realizacji prac związanych z wytyczaniem trasy, w ramach wybranego korytarza, linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Program spotkania będzie tożsamy z prezentacją z dnia 9 czerwca br.

 ...

Komunikat po spotkaniu 9 czerwca 2016 r.

2016-06-09

9 czerwca 2016 roku, odbyło się spotkanie Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) i Wykonawcy (ZUE S.A.) zadania inwestycyjnego „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew” z przedstawicielami władz gmin korytarza planowanej linii wskazanego w ramach prac Grupy Roboczej, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie. Spotkanie poświęcone było prezentacji formalno-prawnych aspektów realizacji inwestycji oraz zasad dalszego procedowania.

W trakcie spotkania przedstawiciele Inwestora oraz Wykonawcy przekazali informacje dotyczące proceduralnych uwarunkowań realizacji inwestycji oraz zaproponowali formułę pozyskiwania informacji dotyczących planów rozwojowych każdej gminy, jak również oczekiwań mieszkańców reprezentowanych przez organizacje i stowarzyszenia.

 ...

Komunikat Inwestora w sprawie prac związanych z wytyczeniem szczegółowego przebiegu trasy

2016-06-07

Szanowni Państwo,

Uczestnicy Grupy Roboczej,

W związku z zakończeniem jednego z kluczowych etapów prac związanych z realizacją budowy linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew, podczas którego, dzięki dużemu zaangażowaniu samorządu oraz strony społecznej, wskazany został korytarz planowanej linii, uprzejmie informujemy, że przystępujemy do kolejnego etapu prac związanych z wytyczeniem szczegółowego przebiegu trasy.

W obecnej fazie istotne jest uzyskanie informacji dotyczących lokalnych uwarunkowań realizacji inwestycji wynikających z planów rozwojowych każdej gminy, jak również oczekiwań mieszkańców reprezentowanych przez organizacje i stowarzyszenia. Przedmiotem najbliższych spotkań z władzami i mieszkańcami będzie prezentacja procedur formalno-prawnych oraz zasad współpracy na tym etapie inwestycji.

 ...

Komunikat prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w sprawie protestów

2016-05-25

W nawiązaniu do informacji o blokadzie drogi krajowej nr 50 m.in. w pobliżu autostrady A2 i drogi krajowej nr 8, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) jako inwestor zadania „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew”, wyrażają ubolewanie nad przyjętą przez mieszkańców formą protestu. Należy podkreślić, że planowana linia jest inwestycją celu publicznego, niezbędną dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanego bloku w Elektrowni Kozienice (wartość inwestycji ponad 6,4 mld zł) oraz bezpieczeństwa zasilania całego województwa mazowieckiego oraz północno-wschodnich rejonów kraju.

...

Plik roboczy dla analizy wielokryterialnej

2016-05-19

Zgodnie z deklaracją prof. Andrzeja Kraszewskiego moderatora Grupy Roboczej, złożoną w trakcie spotkania Grupy w dniu 16 maja br., zamieszczamy arkusz obliczeniowy wykorzystany do przeprowadzenia analizy wielkokryterialnej dla wyboru wariantu przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

Analizy dokonał zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej, a załączony arkusz obliczeniowy został przez zespół stworzony i wykorzystywany do przeprowadzenia obliczeń pozwalających na wskazanie wariantu korytarza optymalnego dla realizacji inwestycji, uwzględniającego w maksymalny sposób interesy strony społecznej.

Komunikat po posiedzeniu Grupy Roboczej

2016-05-16

Warszawa, 16 maja 2016 r.

16 maja 2016 roku, podczas trzeciego spotkania Grupy Roboczej, dokonano prezentacji wyników analizy wielokryterialnej pięciu wariantów korytarzy dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Wskazany został wariant korytarza linii uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej, optymalny dla realizacji inwestycji. Wykorzystuje on istniejące kanały infrastrukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2 (tzw. wariant DK 50/A2).

Na dzisiejsze spotkanie Grupy Roboczej zostali zaproszenie przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stowarzyszeń i gmin.

Informacje o procesie wyboru wariantu

Grupa Robocza została powołana w marcu 2016 roku przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako kolejny etap dialogu prowadzonego z samorządowcami i mieszkańcami województwa mazowieckiego od wiosny 2015 r.  ...